අසාර්ථක වුණත් කුසල් මෙන්ඩිස් ඉදිරියටත් විශ්වාසයි - අසන්ත ද මෙල්

Monday, July 08, 2019 0 Comments


ලෝක කුසලානයේදී අසාර්ථක වූ කුසල් මෙන්ඩිස් සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විශ්වාසය තබන බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News