මාර්ග තදබදය අඩු කරන්න කොළඹට A/C බෝට්ටු

Monday, July 08, 2019 0 Comments


පිටකොටුවේ සිට යූනියන් පෙදෙස දක්වා වායුසමනය කළ බෝට්ටු මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීමට නියමිතයි.
මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සඳහා කොටුවේ සිට යූනියන් පෙදෙස දක්වා
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News