කාලගුණය නිසා හානි වූ විදුලිය ගොඩනගන්න මිලියන 84ක් ගියා - රවී

Monday, July 29, 2019 0 Comments

පසුගිය දිනවල ඇති වූ ස්වභාවික විපත් හේතුවෙන් අඩාල වූ දකුණු පළාතේ විදුලි සැපයුම ඉතා කෙටි කාලසීමාවකින් යථා තත්වයට පත්කිරීමට හැකි වූ බවත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 84ක මුදලක් වැය වූ බවත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News