සංචාරක පැමිණීම 66%කින් ඉහළට

Friday, July 05, 2019 0 Comments

2019 වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ජුනි මාසය දක්වා කාල සීමාව තුළ දෛනිකව මෙරට පැමිණෙන සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව සියයට 66කින් වර්ධනය වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවර්ධන සංචාරක ප්‍රවර්ධන
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News