නව දේශපාලන පක්ෂ 6ක් ලියාපදිංචියට ඉල්ලලා - ඒත් දෙන්න බෑලු

Tuesday, July 09, 2019 0 Comments


ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කර ගනිමින් නව දේශපාලන පක්ෂ 6ක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති බව මැතිවර කොමිෂන් සහාවේ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසිය. පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළව මේ වනවිට බෙන්තර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News