රුපියල් 50කින් වැටුප් වැඩි කරන්නැයි වතු කම්කරුවන්ගෙන් පෙත්සම්

Sunday, July 14, 2019 0 Comments

වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරිම සම්බන්ධයෙන් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය සහ වතු එකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති පසුගිය දා අත්සන් කල දෛනික මුලික වැටුප රු 750 ට අමතරව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News