දවස් 365 පැය 24 පුරා පොදු ජන සේවකයා බවට පත්වන්නට මම සුදානම්-සජිත්

Monday, July 08, 2019 0 Comments


යම්කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණු විගස රටේ පවුල් ලක්ෂ 61ක පුරවැසියන් ලක්ෂ 220කගේ පූර්ණ කාලීනව දවස් 365 පැය 24 පුරා පොදු ජන සේවකයා බවට පත්වන්නට තමා සුදානම් බවත්, ඒ බව දිවංගත තම පියාගේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News