නිවාස නැති අසරණයින්ට බෙදන නිවාස 22ක් කොළඹ නගරසභා මන්ත්‍රීලා ඩැහැගෙන

Thursday, July 11, 2019 0 Comments

කොළඹ මහ නගර සභාව රුපියල් ලක්ෂ 2000 ක වියදමක් දරා පැල්පත් වාසී පවුල් සඳහා 2016 වසරේදී ඉදිකරන ලද පැරඩයිස් නිවාස යෝජන ක්‍රමයට අයත් නිවාස 64කින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News