උපාධිධාරීන්ට I.T පුහුණුවක්-පුහුණු කාලය තුළ මසකට 50,000ක දීමනාවක්

Tuesday, June 18, 2019 0 Commentsඋපාධිධාරීන් දහසකට තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණුවක්  ලබාදී ඔවුන් එම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා යොමුකිරීමේ වැඩසටහනක් සැලසුම් කර ඇතැයි ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ අමාත්‍යංශය පවසයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News