අපේ විවාහ උත්සවය මේ වසරේදීම ගන්නවා - තරුකා වන්නිආරච්චි

Wednesday, June 05, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News