ලීමෝල් අමාරුවේ දමමින් යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය තහනම් කෙරේ

Wednesday, June 19, 2019 0 Comments

යාන්ත්‍රික කියත් ආනයනය තහනම් කිරිමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් පරිසර විෂයභාර ඇමැතිවරයා වශයෙන්,
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News