බාලාංශයේ සිට එකොළොස්වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා හැමදාම පාසල් ආ සිසුවෙක්

Tuesday, June 11, 2019 0 Comments

බාලාංශයේ සිට එකළොස් වැනි ශේ‍ර්ණිය දක්වා එකම නිවාඩුවක්වත් නොගෙන අඛණ්ඩව පාසල් යන දරුවකු
පිළිබඳව පදවිය ඩී. 10 ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News