බුදු පිළිම කැඩීමේ සිද්ධියක් නිසා පස්යාලේ කලබල

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/PASYALA-INCIDENT.html#more

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ජාතිවාදී කලබල නිමක් නොවන නොසංසිඳෙන සිදුවීම් නැවත නැවත ඇතිවීම කණගාටුදායි තත්වයකි. කොළඹ මහනුවර මාර්ගයේ පස්යාල නගරයේ වයාපාරික ස්තානයක් අසළ පිහිටි බුද්ධ මන්දිරයක
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News