නිදහස් අප්‍රිකාවක් වෙනුවෙන් සිහින දුටු නායකයා තෝමස් සන්කාරා

Monday, June 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News