ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට විරුද්ධ වන දැරියට නොබෙල් තෑග්ගක් ?

Sunday, June 09, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News