වන්නිල ඇත්තන් ජනපතිවරණයට ඉල්ලන්න සූදානම්

Monday, June 17, 2019 0 Comments

ජනාධිපතිවරණයට ඉල්ලන්න කියා රටේ විවිධ අයගෙන් ඉල්ලීම් ගොඩක් දැන් ලැබෙන බව ආදිවාසී නායකවරයා ප්‍රකාශ කරයි.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News