කාශ්මීරය බිය කළ සකීර් මූසා හමුදා වෙඩි පහරින් ස්වර්ගස්ථයි

Saturday, June 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News