පොසොන් පොහොය දිනයේ පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වලින් මීදිමට ආරම්භයක්

Sunday, June 16, 2019 0 Comments

මෙම පොසොන් පොහොය  හොද ආරම්භයක් කර ගනිමින් බෞද්ධ ආගමික මධ්‍යස්ථානවලින් ආරම්භ කොට සියලුම විහාරස්ථාන, පල්ලි, කෝවිල් ඇතුලු ආගමික ස්ථානවලට පොලිතින්, සිලි කවර රැගෙන ඒමෙන්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News