සැමියා ප්‍රමාද වුයෙන් දරුවන්ටද වස පොවා දිවි තොරකරගන්නට හැදු නදීකා

Saturday, June 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News