බසයෙන් දුරගමන් යන්න නිවෙසේ සිටම ප්‍රවේශපත්‍ර ගත හැකි ක්‍රමයක් එයි

Thursday, June 13, 2019 0 Comments

නිවෙසේ සිටම දුර ගමන් සේවා ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වෙන් කරවාගෙන අදාළ බස් රථය පිටත්වන වේලාවට බස්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News