මුස්ලිම් බහුතරයකගේ සෘණාත්මක තීරණය මත ආණ්ඩුවේ දෙදරීමක් ?

Monday, June 03, 2019 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2019/06/gov-in-trouble.html#more
 4 pm
අද සවස ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහායක මුස්ලිම් ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමග පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු
පක්ෂය සතු එජාප බහුතරය සකසා ගැනීම යළි අර්බුදයට ලක්වනු ඇතැයිද ඒ සමග දේශපාලන
  Read More>>