ශංකර් ඇතුළු කොටි ප‍්‍රබලයන් විනාශ කරමින් කොටිහඬ බිඳලූ අසමසම විරුවා - ලලිත් ජයසිංහ

Sunday, June 09, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News