සිවු හැවිරිදි දරුවකුට මත්පැන් පොවා දුම්වැටියක් කටේ ගැසුවාලු

Tuesday, June 18, 2019 0 Comments


සිවු හැවිරිදි පිරිමි දරුවකුට මත්පැන් පොවා දුම්වැටියක් කටේ ගැසු පුද්ගලයකු දෙණියාය පොලිසිය මගින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News