උඩුපිහිල්ලේ බස් -බස් -ලොරි අනතුර

Thursday, June 06, 2019 0 Comments

මාතලේ බලකඩුව ප්රධාන මාර්ගයේ 5 වෙනි සැතපුම් කනුව ආසන්නයේ උඩුපිහිල්ල නම් ස්ථානයේදී ඊයේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News