ඉවත්වූ මුස්ලිම් ඇමතිවරු වෙනුවට මාසයක් යනතුරු නව ඇමතිවරු නෑ

Friday, June 07, 2019 0 Comments

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් වෙනුවෙන් නව ඇමතිවරු (අනුප්‍රාප්තිකයන්) පත් නොකිරීමට ආණ්ඩුව අදහස් කරගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News