චේ ට වෙඩි තැබූ සොල්දාදුවා සිදුකරන හෙළිදරව්ව-චේව මැරූ සියලු දෙනා අකාලේ මිය ගිහින්

Monday, June 10, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News