රටවල් තුනකින් මෙගාවොට් 900ක් විදුලිය මිලට ගන්නවා - රවී

Tuesday, June 04, 2019 0 Comments

ඉදිරියේ දී චීනයෙන් මෙගාවොට් 300ක් ජපානෙන් මෙගාවොට් 300ක් සහ ඉන්දියාවෙන් මෙගාවොට් 300ක් ආදි වශයෙන් බලාගාර 03කින් විදුලිය ගැනීමට සැලසුම් කර ඇතැයි විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News