කෑම එක ගන්න අත දාද්දි 3 වසර සිසුවාගේ පොත් බෑගයේ නාගයෙක්

Wednesday, June 12, 2019 0 Comments


කුඩා දරුවකුගේ පාසල් බෑගයක් තුළ සිටි නාගයෙකු ආරක්ෂිතව අල්ලා ඉවත් කිරීමේ පුවතක් තංගල්ල
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News