අධිවේගී මාර්ගයේ 100 ට වැඩියෙන් යන අයට දඩ මුදල් ගණන්

Saturday, June 08, 2019 0 Comments


අධිවේගී මාර්ගයේ වේගය 100 ඉක්මවා යන අයට දඩ මුදල්  පහත පරිදි සංහෝධනය කර ඇති බව රාජ්‍ය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News