රටේ පවතින්නේ ආගමික නොව දේශපාලන අන්තවාදයක් – භද්දිය හිමි ජාතික මග සම්පූර්ණ කතාව Video

Wednesday, May 15, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News