අවුරුදු අටකට පස්සේ නිවසට ආ චාලිගේ දිවිය උදුර ගත්තේ කවුද ?

Wednesday, May 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News