ලංකාවේ මාර්ගවලට අරාබි නම් බැහැ සිංහල දමිළ හා ඉංග්‍රීසි නම්වලින් පමණයි

Wednesday, May 22, 2019 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සියලු මාර්ග හා මංමාවත් සිංහල, දමිළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් නම් කරන ලෙසට
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News