මට දැන් මහන්සියි මින් පසු පාඩුවේ ඉන්නවා - නිදහසින් පසු ඥාණසාර හිමි කියලා

Thursday, May 23, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News