බුර්කාවට විරුද්ධ වූ ස්වාරණවාහිනියේ නිවුස් කියන එකම මුස්ලිම් යුවතිය ෆාතිමා

Wednesday, May 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News