කටුවාපිටිය බෝම්බයෙන් තම දියණිය අහිමි වූ සෙබලා කියූ සංවේදී කතාව

Wednesday, May 22, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News