රූමත් සරසවි සිසුවිය ලිංගික වහලියක් කර මරා දැමූ ඝාතකයාගේ පැටිකිරිය

Thursday, April 11, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News