අගවිනිසුරු සහ විගණාකාධිපති ධූර දෙකට අලුත් මුහුණු දෙකක්

Sunday, April 14, 2019 0 Comments


මේ මස අග සතියේදී පුරප්පාඩු වන අගවිනිසුරු සහ විගණාකාධිපති ධූර සඳහා අදාළ නිර්දේශ නාම පිළිබඳ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අප්‍රේල් මස අවසන් වීමට පෙර එකඟතාවට පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News