අනියම් පෙමක සැකයක් නිසා බිරිඳ මරා සූට්කේස් එකේ දැම්ම කරාතේ ශුරයාට අවසානයේ සිදුවු දේ

Saturday, March 23, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News