දවසෙම කොම්පියුටර් ගේම් ගගහ ඉන්න අය කුහකයෝ - භද්දිය හිමි

Thursday, December 06, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News