අධිකරණ තොමෝ දෑස් වසා කඩු කිණිසි වලින් බේරුණහ (සිකුරාදා කාටූන්)

Friday, December 07, 2018 0 Comments

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News