පාර්ලිමේන්තුව ලයිව් නොදුන් බවත් පක්ෂාග්‍රාහීවූ බවත් සෝමේ පිළිගනී

Wednesday, December 05, 2018 0 Comments

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News