තීන්දුවට එකඟ නෑ - අපි හෙටම ඇපිල් කරනවා - මහින්ද

Monday, December 03, 2018 0 Comments
Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News