ෆවුසිටත් ඇමතිකමක්

Saturday, November 03, 2018 0 Comments


ජාතික ඒකාබද්ධතා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති ලෙස ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි හමහතා අද උදෑසන ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News